اطلاعات

ISO 3166-1IO - IOT - 086
کد کشور ناتوIO - IOT
این قاره /
ارز قلمرو بریتانیا در اقیانوس هندپوند استرلینگ (GBP)
کد تلفن قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند+246
کد کشور دامنه قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند.io
سفر جهتراست

اطلاعات و دانلود قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند

این کشور
قلمرو
نوعقلمرو
ISO 3166-2GB-IO

نقشه قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند

صفحه قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
 • اطلاعات
  /بریتانیا--قلمرو-بریتانیا-در-اقیانوس-هند#info
 • اطلاعات و دانلود
  /بریتانیا--قلمرو-بریتانیا-در-اقیانوس-هند#stat
 • نقشه
  /بریتانیا--قلمرو-بریتانیا-در-اقیانوس-هند#map
 • صفحه
  /بریتانیا--قلمرو-بریتانیا-در-اقیانوس-هند#page
آیا شما مانند DB-city ؟