این کشور / بیکاری

فهرست کشورها بر پایه نرخ بیکاری در.

رتبه بندی بیکاری (2008)

صفحه این کشور / بیکاری

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح این کشور / بیکاری

آیا شما مانند DB-city ؟