اطلاعات لک

ISO 4217ALL (008)

نرخ ارز لک

€ 1= ALL ۱۳۷/۷۲ALL 1 = € ۰/۰۰۷۲۶۱
$US$US 1= ALL ۱۲۵/۱۳۱۷۴۶ALL 1 = $US ۰/۰۰۷۹۹۲
£UK£UK 1= ALL ۱۷۴/۸۹۳۶۴۴ALL 1 = £UK ۰/۰۰۵۷۱۸
C$C$ 1= ALL ۹۲/۳۷۳۷۳۴ALL 1 = C$ ۰/۰۱۰۸۲۶
$AU$AU 1= ALL ۹۰/۱۶۰۳۹۳ALL 1 = $AU ۰/۰۱۱۰۹۱
¥JP¥JP 1= ALL ۱/۱۰۶۸۹۶ALL 1 = ¥JP ۰/۹۰۳۴۲۷

این کشور لک

صفحه لک

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود لک
  • این کشور : 1
  • منطقه : ۲۸,۷۴۸ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۲,۹۴۷,۰۰۰
  • تراکم جمعیت : ۱۰۲/۵ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۶۲ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟