اطلاعات دینار الجزایر

ISO 4217DZD (012)

نرخ ارز دینار الجزایر

€ 1= DZD 117,671DZD 1 = € 0,008498
$US$US 1= DZD 106,915319DZD 1 = $US 0,009353
£UK£UK 1= DZD 149,43298DZD 1 = £UK 0,006692
C$C$ 1= DZD 78,926152DZD 1 = C$ 0,01267
$AU$AU 1= DZD 77,035025DZD 1 = $AU 0,012981
¥JP¥JP 1= DZD 0,945756DZD 1 = ¥JP 1,057355

این کشور دینار الجزایر

صفحه دینار الجزایر

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح دینار الجزایر

اطلاعات و دانلود دینار الجزایر
  • این کشور : 1
  • منطقه : 2.381.741 ¤TRAD|fa|km²¤
  • تعداد ساکنان : 34.506.001
  • تراکم جمعیت : 14,5 /¤TRAD|fa|km²¤
  • طول خط ساحلی : 998 ¤TRAD|fa|km²¤
آیا شما مانند DB-city ؟